Jak wygląda proces lokalizacji wycieków?
Jakie wykorzystujemy metody?

 

Firma Infra Skan wykorzystuje różne metody do lokalizacji wycieków zależnie od ich charakteru.

W przypadku, gdy jedynymi objawami wycieku jest zawilgocenie i nie jest oczywiste z jakiej instalacji następuje wyciek, proces lokalizacji rozpoczyna się od analizy historii wycieku, gdyż często źródłem wilgoci są wcześniejsze problemy takie jak zalanie mieszkania, awaria pralki czy wcześniej naprawiona instalacja. W takim przypadku woda, która dostała się pod posadzkę, może przez bardzo długi okres "wydostawać" się na powierzchnię ścian i podłóg (z reguły ścian graniczących z powierzchnią pokrytą płytkami), a sam proces schnięcia takich powierzchni może być bardzo długotrwały i dlatego też występująca wilgoć niekoniecznie świadczy o dalszym wycieku z instalacji.

Stopień zawilgocenia ścian można określić dzięki pomiarowi elektronicznym wilgotnościomierzem, a sam zakres występowania wilgoci można dodatkowo sprawdzić kamerą termowizyjną.

Jeżeli w danym przypadku nie było sytuacji mogących wytłumaczyć pojawienie się wilgoci lub gdy jest potrzeba wykluczenia wycieku z instalacji kolejnym etapem jest wykonanie prób ciśnieniowych instalacji w celu określenia uszkodzonej instalacji lub ich wykluczenia jako źródła wycieku.

W przypadku zaobserwowania spadku ciśnienia na instalacji CWU lub CO proces lokalizacji zaczyna się od pomiaru kamerą termowizyjną, natomiast w przypadku wycieku zimnej wody w większości przypadków lokalizacji dokonuje się przy pomocy gazu znacznikowego oraz metodą nasłuchu elektroakustycznego.

W przypadku, gdy próby ciśnieniowe nie wykazują spadku ciśnienia w instalacjach wodnych, jako źródło wycieku należy również rozważyć wyciek z systemu kanalizacji, jednak w większości budynków ze względu na zabudowę instalacji oraz dużą liczbę odgałęzień, wykonanie próby ciśnieniowej takiej instalacji stanowi problem i dlatego też wymaga innego podejścia do problemu. Możliwe jest wówczas badanie kamerą endoskopową w celu identyfikacji wewnętrznych uszkodzeń oraz badanie kamerą termowizyjną (przy podjęciu pewnych środków przygotowawczych).

W przypadku większych instalacji, gdzie wtłoczenie gazu znacznikowego jest niemożliwe lub nie praktyczne, lokalizacja wycieku jest dokonywana przy pomocy zaawansowanego korelatora firmy SEBA KMT, które w sposób cyfrowy pozwala wyznaczyć miejsce występowania wycieku. 

Poniżej zamieszczono dokładniejszy opis wcześniej wspomnianych metod lokalizacji wycieków:

 

Metoda termowizyjna lokalizacji wycieku:

 

Lokalizacja wycieku przy pomocy kamery termowizyjnej dotyczy lokalizacji wycieków substancji o temperaturze znacznie odbiegającej od temperatury otoczenia i polega na lokalizacji anomalii temperatury jaka powstaje w miejscu wycieku z instalacji. W przypadku klasycznej sieci wodociągowej dotyczy to wycieków ciepłej wody użytkowej oraz wycieków z CO (dla instalacji zimnej wody możliwe jest badanie po drobnej modyfikacji instalacji).

W przypadku tych instalacji wyciekająca ciepła woda powoduje wzrost temperatury w otoczeniu uszkodzonego miejsca, co jest następnie badane przy pomocy kamery termowizyjnej. Metoda ta jest bardzo szybka, ale posiada swoje ograniczenia.

 Zalety metody termowizyjnej:

 Wady metody termowizyjnej:

 • Szybkość badania

 • Lokalizacja tylko z instalacji CO i CWU

 • Brak ingerencji w instalację

 • Problem z lokalizacją wycieków pod warstwą izolacji termicznej

 • Niższy koszt badania

 • Możliwość wystąpienia niejednoznacznych wyników w przypadku niejednorodnej izolacji rur instalacji

 

 • Wyniki badania zależne od głębokości osadzenia instalacji oraz wielkości wycieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termowizja - lokalizacja wycieku lokalizacja wycieku lokalizacja wycieku CWU

Termowizyjny obraz wycieku ciepłej wody w miejscu łączenia ściany i podłogi oraz widok uszkodzenia po wykonaniu odkrywki

 

 

Metoda elektroakustyczna lokalizacji wycieku:

 

Metoda ta polega na "nasłuchiwaniu" odgłosów wycieku z instalacji przy pomocy urządzenia zwanego geofonem.

Składa się ono z superczułego mikrofonu, słuchawek oraz jednostki głównej, w której następuje analiza odbieranego sygnału.

Wykorzystywany do badania geofon stanowi najwyższy model niemieckiej firmy SEBA KMT i dodatkowo posiada wymienne mikrofony, dobierane w zależności od warunków badania.

Zaawansowana jednostka główna wykorzystuje cyfrową metodę przetwarzania sygnałów pozwalającą precyzyjnie wyodrębnić szum charakterystyczny dla wycieku wody ,nawet przy dużym natężeniu hałasu zewnętrznego.

Badanie przy wykorzystaniu geofonu odbywa się na pełnej instalacji pracującej pod ciśnieniem i w celu ułatwienia badania wymaga jak najcichszych warunków podczas badania. W przypadku zalania obiektu i wcześniejszym odłączeniu instalacji możliwe jest badanie przy pomocy sprężonego powietrza, które zostaje wprowadzone do instalacji zamiast wody i nie powoduje dalszych uszkodzeń w obiekcie.

 

 Zalety metody elektroakustycznej:

 Wady metody elektroakustycznej:

 • Lokalizacja wycieków ciepłej i zimnej wody

 • Wymaga ciszy podczas badania
 • Brak ingerencji w instalację

 • Wymaga większego ciśnienia w instalacji

 • Możliwość badania na pracującej, jak i pustej instalacji

 • Możliwość wystąpienia niejednoznacznych wyników oraz problemów z lokalizacją małych i głębokich wycieków 

 

 • Dłuższy czas badania dla dużych instalacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok Geofonu do lokalizacji wycieków z instalacji.

 

Metoda lokalizacji wycieku z wykorzystaniem gazu znacznikowego:

 

Metoda ta polega na wprowadzeniu do badanej instalacji odpowiedniej mieszanki gazowej, która następnie penetruje wszelkie nieszczelności i przedostaje się na powierzchnię, gdzie jej pojawienie się jest rejestrowane przez zaawansowany detektor.

Stosowana mieszanka gazowa jest nietoksyczna i nie stanowi zagrożenia dla ludzi, natomiast ze względu na specyficzny skład jest w stanie penetrować najmniejsze nawet nieszczelności i przedostawać się przez pory w betonie, asfalcie i fugi między płytkami.

Metoda ta może zostać również wykorzystana do badania szczelności poszyć dachów płaskich, hydro izolacji parkingów itp.

Największą zaletą tej metody jest jednoznaczność wyników - jako że stosowana mieszanka gazowa nie występuje naturalnie w środowisku, jej pojawienie się na powierzchni gruntu/ podłogi świadczy o wycieku w bezpośrednim otoczeniu miejsca rejestracji gazu.

 Zalety metody gazu znacznikowego:

 Wady metody gazu znacznikowego:

 • Jednoznaczność wyników

 • Dla badania na zewnątrz wymaga braku opadów oraz minimalnego wiatru

 • Lokalizacja nawet minimalnych wycieków

 • Porównywalnie do metody termowizyjnej większy koszt badania

 • Możliwość badania wszelkich wcześniej opróżnionych instalacji

 • W przypadku obiektów z systemem detekcji gazów (ppoż) wymagane jest "uśpienie" systemu, aby nie wywoływać sztucznych alarmów.

 • Możliwość badania głęboko położonych instalacji

 • Dla szybkości penetracji instalacji i usprawnienia procesu badania, preferowane (aczkolwiek nie konieczne) jest opróżnienie instalacji z wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda korelacji szumu wycieku:

 

Metoda ta wykorzystuje specjalne urządzenie zwane korelatorem i w sposób cyfrowy dokonuje analizy szumu jaki jest generowany przez wyciek..

Podczas takiego pomiaru na dwóch końcach analizowanego rurociągu umiejscowiane są specjalne mikrofony, które następnie drogą radiową przesyłają zarejestrowany szum wycieku do jednostki głównej - korelatora.

Urządzenie to na podstawie opóżnienia czsowego w jakim szum z miejsca wycieku dociera wzdłuż rurociągu do obu mikrofonów wyznacza miejsce występowania awarii.

 Zalety metody korelacyjnej:

 Wady metody korelacyjnej:

 • Możliwość szybkiego badania długich odcinków

 • Wyniki korelacji zależą od średnicy rury i jej materiału - konieczna jest znajomość tych parametrów instalacji

 • Możliwość badania głęboko posadowionych instalacji

 • Jako iż metoda bazuje na nasłuchu jest podatna na interferencje od innych instalcji

 • Lokalizacja dzięki nasłuchowi szumu bezpośrednio na rurze, a nie jak w przypadku geofonu na poziomie gruntu

 • Większy koszt badania związany z zastosowaniem zaawansowanej aparatury